top of page

Đội Ngũ Của Chúng Tôi

A Thịnh.png
​​Thịnh Hoàng
Managing Director
z2222604657370_54d7155bbc84cf12311010656
​Phụng Trương 
​Content writer
z2222361536568_c6e103c0f027c60a877a12222
​Huệ Nguyễn
​Content writer
viber_image_2020-10-12_15-17-08.jpg
Phi Nguyễn
​Content writer
z2232692663689_56eff0c8eb1be1ee96bb583c0
​Nghi Huỳnh
​Content writer
an_edited.jpg
An Nguyễn
Designer/video editor
bottom of page