Đội Ngũ Của Chúng Tôi

​​Thịnh Hoàng
Managing Director
​Phụng Trương 
​Content writer
​Huệ Nguyễn
​Content writer
viber_image_2020-10-12_15-17-08.jpg
Phi Nguyễn
​Content writer
z2232692663689_56eff0c8eb1be1ee96bb583c0
​Nghi Huỳnh
​Content writer
an_edited.jpg
An Nguyễn
Designer/video editor